noutati

Factura fiscală, obligatorie din 28 octombrie curent

22.08.2017

Începând cu 28 octombrie 2017, toate entitățile ce dețin statut de plătitor a TVA, dar și cele care nu sunt înregistrate în calitate de plătitor al TVA, vor utiliza în procesul desfășurării activității economico-financiare formularul cu regim special Factura fiscală. 

Proiectul ordinului Cu privire la aprobarea formularului tipizat de document primar cu regim special Factura fiscală și a Instrucțiunii privind completarea acestuia, este propus spre consultare publică de Serviciul Fiscal de Stat

Formularul cu regim special Factura fiscală se va utiliza pentru documentarea livrărilor impozabile și neimpozabile cu TVA de mărfuri și servicii, precum și în cazurile transportării sau transmiterii activelor fără transmiterea dreptului de proprietate în cadrul entității dezintegrate din punct de vedere teritorial, în afara entității la transmiterea activelor la prelucrare, păstrare, expertiză, arendă, locațiune sau la refacturarea cheltuielilor compensate.

Potrivit proiectului Ordinului SFS, formularul facturii fiscale va conține grade de protecție precum hârtia specială ce nu are luminiscență în raze ultraviolete, filigran bicolor, ghioșuri, milieu, rozete, microtext și cod cu bare.

Documentul prevede că entitatea ce nu deține un sistem computerizat de evidență primară va imprima individual factura fiscală pe hârtie prevăzută cu însemne de protecție pentru documentarea faptelor economice, care vor fi stabilite de entitate, conform posibilităților proprii. 

Acordarea dreptului pentru tipărirea de sine stătător a facturilor fiscale de va efectua în baza unei recipise în formă electronică, depusă prin intermediul sistemului automatizat Comandă on-line a formularelor tipizate pe www.servicii.sfs.md.

Factura fiscală la livrarea mărfurilor conține 22 de rânduri. În rândul Data eliberării/data livrării se va indica ziua, luna și anul eliberării facturii fiscale și a efectuării livrării, în rândul 1– denumirea entității, adresa juridică, codul fiscal și numărul de înregistrare ca plătitor TVA, dacă furniorul deține acest statut, în rândul 2 – denumirea entității căreia i se livrează mărfurile, adresa, codul fiscal, numărul de înregistrare ca plătitor al TVA, iar pentru cetățeni – numele, prenumele, domiciliul, IDNP-ul.

În rândul 3 intitulat Delegație – seria, numărul delegației, data, numele persoanei delegate și denumirea cumpărătorului care a eliberat delegația, în rândul 4 – denumirea și numărul documentelor anexate la factura fiscală, în rândul 5 – adresa primului loc în care mărfurile sunt încărcate în unitatea de transport, în rândul 6 – adresa locului de descărcare a mărfurilor.

În rândurile următoare se vor indica date le foii de parcurs, denumirea, adresa și codul fiscal al transportatorului, tipul de marfă, timpul sosirii și staționării, distanța care trebuie parcursă de unitatea de transport, mărimea plății pentru serviciile prestate etc. 

Factura fiscală la livrarea serviciilor conține 17 rânduri, în care se vor indica la fel ziua, luna și anul eliberării facturii și efectuării livrării, informații despre entitate prestatoare, dar și cota TVA ce se aplică la serviciile prestate, precum și alte date solicitate.

Factura fiscală în cazul transportării activelor fără transmiterea drepturilor de proprietate, refacturării cheltuielilor compensate include 22 de rânduri, dintre care, rândurile 3-9 și 11-22 se completează similar facturilor fiscale pentru livrarea mărfurilor. 

Menționăm că, începând cu 28 octombrie 2017 din Nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special va fi exclus formularul Factura, dar și Anexa la factură. 

Tipărirea centralizată a formularelor facturii fiscale, eliberarea seriei și diapozonului pentru imprimarea de sine stătător a facturii fiscale, administrarea, menținerea, dezvoltarea și asigurarea funcționării sistemelor informaționale automatizate privind evidența formularelor de documente primare cu regim special se va efectua de către ÎS Fiscservinform, iar eliberarea lor – de către subdiviziunile SFS. 

Proiectele Formularelor facturii fiscale și Instrucțiunea de completare. 

Proiectul va fi discutat până pe data de 22 august curent.